HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG PHẦN MỀM XUẤT KHỐI LƯỢNG TỪ REVIT SANG DỰ TOÁN ONLINE
Skip Navigation Links.  

Trung Tâm Revit thực hành NPD viết 2 phần mềm phục vụ công tác dự toán:

Tiên lượng và dự toán Online

Phần mềm tiên lượng:

Phần mềm dự toán Online:

Video hướng dẫn: