- Đăng ký nhanh (5 phút) phần mềm miễn phí để xuất khối lượng từ Revit sang phần mềm dự toán Online.  Việc xuất khối lượng bằng lệnh tiên lượng ngoài việc phần tích chi tiết kích thước  thành các dạng hình học cơ bản (dài, rộng, cao), phần mềm còn có khả năng nội suy các loại cấu kiện, vật liệu từ cấu kiện khác mà không cần vẽ như côt pha, vữa, ..

 
(Nhấn Ctrl+V để Paste ảnh từ Clipboard)
Khách Gởi