***Qui ước của trung tâm
Thêm buổi Thêm vào để học Revit ngoài lịch chính.
Ngày Thứ Buổi Tham gia Báo nghỉ Nội dung Chuyên đề
Họ tên Tham gia Báo nghỉ

Thông tin học viên

Hiển thị thông tin [số điện thoại, Email] trên trang danh sách học viên tốt nghiệp để nhà tuyển dụng liên hệ, tìm cơ hội việc làm tốt hơn.
Nếu bạn không muốn hiển thị thông tin công khai thì hãy bỏ chọn.


Cập nhật