Trung Tâm Revit Thực Hành NPD 3.6.2- Định nghĩa tham số trong Family 601/1 Lô A, CMT8, P15, Q10, TP.HCM 6,000,000VND/Khóa +84-913-875-375 Trung Tâm Revit Thực Hành NPD

Ths.KTS NGUYỄN PHƯỚC DỰ

Tài liệu học Revit, Tác giả : ThS.KTS.Nguyễn Phước Dự
3.6.2- Định nghĩa tham số trong Family
 
Trong file mẫu, việc thường làm là tạo ra các tham số để người dùng điều khiển Family.
 
Có hai cách tạo: tạo trực tiếp khi chọn một loại thông tin cần thay đổi, ví dụ như kích thước, vật liệu, …hoặc tạo gián tiếp trong hộp thoại quản lý tham số rồi gán vào thông tin sau.
Tham Số gán biểu thức:
Các hàm sử dụngtrong Family Revit

• Toán tử trong biểu thức

 1.  Cộng :   + 
 2.  Trừ:    -  
 3.  Nhân:    * 
 4.  Chia:   /  
 5.  Nhỏ hơn:  <  
 6.  Lớn hơn:  >  
 7.  Bằng :   =  
 8.  Hàm mũ:  ^  
 9.  Hàm Logarithm: log 
 10.  Hàm căn bậc 2:  sqrt(x) 
 11.  Hàm Sine:  sin 
 12.  Cosine:  cos 
 13.  Tangen:  tan 
 14.  Arcsine:  asin 
 15.  Arccosine:  acos 
 16.  Arctangent:  atan 
 17.  Hàm 10 lũy thừa: exp(x) 
 18.  Hàm trị tuyệt đối: abs 
 19.  Hàm số pi :  pi() 
 20.  Hàm điều kiện:  IF (, ,
 21.  Hàm phủ định: NOT(a>b) 
 22.   Hàm hợp:  AND (x = 1 , y = 2) 
 23.  Hàm giao:  OR (x = 1 , y = 2) 
 24.  Hàm làm tròn:  ROUND(X); ROUNDDOWN(X); ROUNDUP(X)
 25. size_lookup(Lookup , , , )

Bí quyết làm chủ Revit

Sách học Revit, Tác giả : ThS.KTS.Nguyễn Phước Dự

(Nhấn Ctrl+V để Paste ảnh từ Clipboard)
Khách Đăng nhập