Trung Tâm Revit Thực Hành NPD Danh mục Sử dụng Addins-NPD 601/1 Lô A, CMT8, P15, Q10, TP.HCM 6,000,000VND/Khóa +84-913-875-375 Trung Tâm Revit Thực Hành NPD

Ths.KTS NGUYỄN PHƯỚC DỰ

Tài liệu học Revit, Tác giả : ThS.KTS.Nguyễn Phước Dự
I-Giới thiệu và cài đặt
1.1-Cập nhật phần mềm
1.2- Giới thiệu lệnh Addins-NPD
1.3- Thông tin bản quyền
1.4- Cài đặt Addins NPD trong thư viện Revit
II-Bộ môn kiến trúc III-Bộ môn kết cấu
3.1- Schedule Rebar
3.2- Vẽ thép
3.3- Vẽ thép tuyến tính
3.4- Ghi thép group trong Revit
3.5- Set Jiont Rebar ID
3.6- Edit Jion Rebar
3.7- Split Rebar
3.8- NPD Structural Setting
3.9- Create Rebar Detail
3.10- Create Rebar Symbol
3.11- Attach to Rebar
3.12- Create Dimension
IV-Bộ môn MEP

V-Tiện ích khác
5.1- NPD Libray
5.2- Tiên lượng
5.3- Keynote Modify
5.4- No.Sheet List, đánh số thứ tự danh mục bản vẽ
5.5- Switch Jion Order
5.6- Tham số Formular Addins NPD
5.7- Ký hiệu khác cao độ
5.8- Nhãn độ dày sàn
VI-Quản lý hệ thống
6.1- Synchronize & Select View
6.2- UpdateSheet

Sách học Revit, Tác giả : ThS.KTS.Nguyễn Phước Dự

(Nhấn Ctrl+V để Paste ảnh từ Clipboard)
Khách Đăng nhập