Trung Tâm Revit Thực Hành NPD 1.2- Giới thiệu lệnh Addins-NPD 601/1 Lô A, CMT8, P15, Q10, TP.HCM 6,000,000VND/Khóa +84-913-875-375 Trung Tâm Revit Thực Hành NPD

Ths.KTS NGUYỄN PHƯỚC DỰ

Tài liệu học Revit, Tác giả : ThS.KTS.Nguyễn Phước Dự

Các lệnh hỗ trợ Revit của Addins-NPD (Năm 2023): 

Giới thiệu các lệnh trong bộ Addins NPD. Các lệnh chủ yếu thực hiện các công việc mà Revit chưa hỗ trợ.
Nếu thấy Menu lệnh không giống trong bài viết, vui lòng cập nhật phần mềm.

Các thuộc nhóm kiến trúc:

Update Type Mark là lệnh đồng bộ tên của kiểu đối tượng (Type Family) và biến của tham số Type mark. Trong công tác quản lý dữ liệu, việc này rất quan trọng

Attach to Host là lệnh gán một nhãn vào một đối tượng để dọc thông tin của đối tượng đó. Nó tương tự như lệnh Tag nhưng nó làm việc trong View Legend.
 Boundary Callout Là lệnh tạo ghi chú, khích thước, ...Tự động cho các view kiến trúc.

New Floor From Room Là lệnh tạo Floor mới dựa trên đốit tượng Room có sẵn.
Edit Floor From Room Là lệnh chỉnh đường bao Floor dựa trên đốit tượng Room có sẵn.

Split Floor Là lệnh cắt Floor thành 2 phần.
Jion Floor Là lệnh nối hai Floor tiếp xúc hoạc giao nhau thành một .


Các lệnh thuộc nhóm kết cấu:

-Schedule Rebar là lệnh thống kê thép. Lệnh này rất quan trọng trong việc triển khai hồ sơ kết cấu kỹ thuật thi công.

-Image Rebar Create là lệnh tạo lại các ảnh bị lỗi trong bảng thống kê thép.

-Switch join Oder là lệnh chuyển vùng giao giữa hai cấu kiện bê tông cốt thép về loại cấu kiện được ưu tiên.

-Vẽ Thép là lệnh để nhóm thép bằng ID Group để những đối tượng thép Rebar được vẽ độc lập, giống nhau hợp thành một nhóm để ghi chú trên nhãn thép.

-Group Rebar là lệnh nhóm nhiều đối tượng thép Rebar cùng số hiệu để hiển thị số lượng
-Select Rebar là lệnh chọn thép Rebar trong tất cả các cấu kiện bê tông đang được chọn.
-Set Jiont Rebar ID là lệnh để thiết lập quan hệ giữa 2 đối tượng thép nối nhau. Quan hệ này giúp tính toán chiều dài thép nối và điều chỉnh tự động.

-Edit Jion Rebar là lệnh để kích hoạt lệnh nối thép tự động.

 -Split Rebar là lệnh cắt thép tự động.

-Create Rebar Detail Dùng tạo ra các đối tượng 2D của thép Rebar với kích thước chi tiết dùng trong bản vẽ kỹ thuật thi công.

-Create Rebar Symbol Tạo ký hiệu thép cho bản vẽ thép sàn.

-Attach to Rebar Dùng liên kết các thanh thép bị mất liên kết với ký hiệu trong mục 10.

-NPD Strusctural Setting Thiết lập thông số mặc định cho các lệnh.


Các lệnh thuộc nhóm tiện ích chung:

NPD Libray là thư viện qua mạng import trực tiếp vào dự án  của trung tâm Revit NPD.

-Tiên lượng là phần mềm xuất khối lượng từ Revit sang PM dự toán.

-Order No.Tabale là lệnh đánh số thứ tự cho bảng.

Create Schedule Lệnh tạo bảng thống kê các loại tự Template có sẵn.

-Add View To Sheet lệnh dùng để sắp trang in tự động 
⑥ Ứng dụng khác
6.1- Keynote Modify
6.2- Tham số Formular Addins NPD
6.3- Ký hiệu khác cao độ
6.4- Nhãn độ dày sàn
6.5- Symbol biểu thức


 

 


Sách học Revit, Tác giả : ThS.KTS.Nguyễn Phước Dự

(Nhấn Ctrl+V để Paste ảnh từ Clipboard)
Khách Đăng nhập