Trung Tâm Revit Thực Hành NPD Danh mục giáo trình Revit kiến trúc 601/1 Lô A, CMT8, P15, Q10, TP.HCM 6,000,000VND/Khóa +84-913-875-375 Trung Tâm Revit Thực Hành NPD

Ths.KTS NGUYỄN PHƯỚC DỰ

Tài liệu học Revit, Tác giả : ThS.KTS.Nguyễn Phước Dự

Giáo trình học Reivt kiến trúc

PHẦN I- CHUẨN BỊ VÀ KHỞI TẠO DỰ ÁN (2h)
Mục 1 - Bắt đầu với việc Revit Architecture
Mục 2 - Khởi tạo dự án
PHẦN II- THỂ HIỆN MẶT BẰNG, TỔ CHỨC WORKSET (4h)
Mục 1 - Thể hiện lưới trục, lưới cao độ
Mục 2 - Thể hiện cấu kiện kiến trúc trên mặt bằng
Mục 3 - Thể hiện thông tin trên mặt bằng
Mục 4 - Tổ chức WorkSet để làm việc nhóm
PHẦN III- BỐ CỤC BẢN VẼ VÀ XUẤT TRANG IN (1h)
Mục.1- Bố cục bản vẽ trong Revit
Mục 2 - Thiết lập đường nét
Mục 3 - Xuất trang in, dữ liệu
PHẦN IV- THIẾT KẾ FAMILY (3h)
Mục 1 - Thiết kế Family 3D
Mục 2 - Thiết kế Family 2D
PHẦN V- KỸ THUẬT VIEW (2h) PHẦN VI- THỂ HIỆN MẶT CẮT VÀ MẶT ĐỨNG (4h)
Mục 1 - Dựng mô hình kết cấu bê tông Mục 2 - Thể hiện mặt cắt, mặt đứng Mục 3 - Thể hiện đối tượng 2D
PHẦN VII- THỂ HIỆN CHI TIẾT (6h)
Mục 1 - Thể hiện chi tiết WC
Mục 2 - Thể hiện cầu thang
Mục 3 - Thể hiện chi tiết cửa
Mục 4 - Thể hiện chi tiết khác
PHẦN VIII- THỐNG KÊ, KẾT XUẤT ẢNH (2h)
Mục 1 - Thống kê
Mục 2 - Kết xuất ảnh (Render)

Sách học Revit, Tác giả : ThS.KTS.Nguyễn Phước Dự

(Nhấn Ctrl+V để Paste ảnh từ Clipboard)
Khách Gởi