Trung Tâm Revit Thực Hành NPD 7.3.2) Thể hiện chi tiết điển hình trong Revit 601/1 Lô A, CMT8, P15, Q10, TP.HCM 6,000,000VND/Khóa +84-913-875-375 Trung Tâm Revit Thực Hành NPD

Ths.KTS NGUYỄN PHƯỚC DỰ

Tài liệu học Revit, Tác giả : ThS.KTS.Nguyễn Phước Dự

Chi tiết điển hình thường là những chi tiết mô tả cấu tạo chung của một phần cấu kiện, có thể có kích thước hoặc không, thông tin mô tả giúp cho người đọc hiểu giải pháp cấu tạo và thường là những cấu tạo mang tính phổ biến.

RA thể hiện chi tiết điển hình bằng 3 cách:

§ Có thể trích đoạn từ mô hình của dự án như các mục trên đã nêu. Sau đó dùng các giải pháp 2D để vẽ thêm cấu tạo chi tiết trên cơ sở không gian được cắt ra từ mô hình.

§  Dùng View Drafting để vẽ bằng các đối tượng 2D. Loại View này không liên kết với mô hình, vẽ giống như CAD.

§ Kế thừa dữ liệu từ File CAD. Dọn dẹp một chi tiết điển hình cho chuẩn trên CAD, sau đó Link hoặc Import vào View Drafting.

Kích thước chi tiết trên mặt đứng, mặt cắt trích đoạn
Vẽ trên Drafting View

Description: Description: https://hocrevit.vn/anhsach/revitthuchanharchitecture/Chuong6_files/image091.jpg

Import từ CAD

Description: Description: https://hocrevit.vn/anhsach/revitthuchanharchitecture/Chuong6_files/image093.jpg

Vẽ trên Drafting View
Hoặc dùng trích đoạn.
 

Description: Description: https://hocrevit.vn/anhsach/revitthuchanharchitecture/Chuong6_files/image095.jpg

Vẽ trên Drafting View
Hoặc dùng trích đoạn.

Description: Description: https://hocrevit.vn/anhsach/revitthuchanharchitecture/Chuong6_files/image097.jpg


Sách học Revit, Tác giả : ThS.KTS.Nguyễn Phước Dự

(Nhấn Ctrl+V để Paste ảnh từ Clipboard)
Khách Đăng nhập