Trung Tâm Revit Thực Hành NPD Danh mục sử dụng phần mềm BMO 601/1 Lô A, CMT8, P15, Q10, TP.HCM 6,000,000VND/Khóa +84-913-875-375 Trung Tâm Revit Thực Hành NPD

Ths.KTS NGUYỄN PHƯỚC DỰ

Tài liệu học Revit, Tác giả : ThS.KTS.Nguyễn Phước Dự
I-Giới thiệu
Cơ sở quản lý
Qui chế chung
Đăng ký sử dụng
II-Đăng ký và đăng nhập
1-Đăng ký công ty quản lý VP thiết kế
2-Đăng nhập phần mềm BMO
III-Quản lý (Nhóm trưởng)
1-Khởi tạo
2-Lập danh mục công việc
3-Phân tích giờ công
4-Phân bổ nguồn lực
5-Phân công công việc
6-Phân tích và điều phối
V-Nhập dữ liệu(Nhân Viên)
Nhập Time Sheet
Nhận công việc
Báo cáo ngày
Nộp bài
Kiểm tra
Lập báo cáo cá nhân
IV-Trao đổi thông tin
Trung chuyển
Các qui ước chung
VI-Phân tích dữ liệu
Thông tin chung
Làm chủ thời gian
Kiểm soát chất lượng
Quản trị nhân sự
VI-Truy vấn & Báo cáo
Xuất danh mục bản vẽ
Hiệu quả lao động và Báo cáo theo Dự Án
Báo cáo hằng tháng- Điểm và hiệu quả
Báo cáo hằng tháng-Thời gian
VII-Xây dựng tiêu chuẩn thể hiện
1-Cơ sơ xác định tiêu chí
2-Tiêu chí xây dựng tiêu chuẩn LOD
3-Cách xây dựng tiêu chuẩn LOD
3.1-Cách đăng ký tham gia
3.2 Thêm nhóm và đối tượng áp dụng
3.2-Thêm LOD và đưa thông tin

Sách học Revit, Tác giả : ThS.KTS.Nguyễn Phước Dự

(Nhấn Ctrl+V để Paste ảnh từ Clipboard)
Khách Đăng nhập