Trung Tâm Revit Thực Hành NPD 5.6- Tham số Formular Addins NPD 601/1 Lô A, CMT8, P15, Q10, TP.HCM 6,000,000VND/Khóa +84-913-875-375 Trung Tâm Revit Thực Hành NPD

Ths.KTS NGUYỄN PHƯỚC DỰ

Tài liệu học Revit, Tác giả : ThS.KTS.Nguyễn Phước Dự

Formular là một kiểu tham số chứa biểu thức. Biểu thức này giúp tổ hợp nhiều tham số và cho kết quả ra một tham số chỉ định.

Trong nhiều trường hợp chúng ta cần hiển thị hoặc thống kê các tham số của cấu kiện nhưng Revit chi hiển thị tham số đó trong Properties mà không hiển thị trong Schedule hay môi trường thiết kế Family Tag của đối tượng.

Ví dụ muốn ghi cao độ đáy ống, Revit không có tham số này, vì thế cầnt ạo một tham số mới trong Shared Parameter, sau đó gán biểu thức cao độ đáy ống: 

CaoDo=[Start Offset] -[Diameter]/2

Các bước thực hiện:

Bước 1: Tạo một tham số Fomular Loại dữ liệu Text và kiểu  Type.

Có thể dùng Shared Parameter cho tham số có sẵn trong File cài đặt kèm theo.

Tạo thêm một tham số CaoDo trong Shared Parameter. (Tham số trong Shared Parameter giúp Pipe Tag đọc và hiện thị)

Bước 2: Gán biểu thức vào tham số.

 

Kết quả, tham số Cao độ sẽ luôn cập nhật theo biến của tham số trong biểu thức.

 


Cú pháp:

Tham số nhận kết quả:

- Loại số: CaoDo=

- Loại Text: ViTri(string)=

Biểu thức:

Các phép toán: +, -, *, :, sqrt, ^

Các hàm: 

- If (điều kiện, true, false);

-Substring(StartIndex,Leng)

-Round (Value,int);

-Count (ParameterName); Lưu ý: Không đặt ParameterName trong dấu ngoặc vuông []

-Location(Direct);  Direct= hoặc Y hoặc Z

Có thể đặt nhiều biểu thức trong biến của Formular và các biểu thức cách nhau bằng dấu chấm phẩy (;): 

Ví dụ:

 

Toạ độ cọc theo VN2000

I(Xo,Y0) là tọa độ BaseProject .

P(x0,y0) la tọa độ điểm P so với gốc I

P(X,Y) la tọa độ điểm P so với gốc O (0,0), tọa độ VN2000

anpha là góc lệch hệ tọa độ dự án so với VN2000

 

X=X0+(x0*Cos(anpha) -y0*Sin(anpha))= 1000+Location(X)* Cos(15)-Location(Y)*Sin(15)

Y=Y0+(x0*Sin(anpha) -y0*Cos(anpha))= 1000+Location(X)* Sin(15)+Location(Y)*Cos(15)

 

Ví dụ khác:

 

  1. Muốn bỏ cụm từ "As indicated" trong khung tên khi có nhiều loại tỷ lệ khác nhau

Gán tham số IFormular cho Sheet, cho Kiểu tham số là Instance. (Chú ý chữ I phía trước chữ Fomular)

Tạo một tham số Shared tên : Tile

Trong biến của tham số Sheet hãy gán biểu thức:

Tile(string)=If([Scale]== As indicated,,[Scale])

  1. Tạo tham số đọc số lượng cấu kiện Cột, dầm, sàn,..


- Gán tham số Formular cho đối tượng cần đếm.

- Gán tham số SoCauKien kiểu Instance cho các cấu kiện cần đếm.

Tạo biểu thức trong tham số Fomular:

SoCauKien= Count(Mark) 
 

Phần mềm tự tính và cập nhật sô cấu kiện:

Dùng Tag để đọc tham số cấu kiện ra bản vẽ. 


 

 
 

Sách học Revit, Tác giả : ThS.KTS.Nguyễn Phước Dự

(Nhấn Ctrl+V để Paste ảnh từ Clipboard)
Khách Đăng nhập