Trung Tâm Revit Thực Hành NPD 2.2.3- Các lệnh tắt khuyến nghị 601/1 Lô A, CMT8, P15, Q10, TP.HCM 6,000,000VND/Khóa +84-913-875-375

Ths.KTS NGUYỄN PHƯỚC DỰ

Tài liệu học Revit, Tác giả : ThS.KTS.Nguyễn Phước Dự

2.2.3- Các lệnh tắt khuyến nghị

Nên chọn những lệnh thường dùng với lệnh tắt dễ gõ được bằng một tay hay một ngón!

Ví dụ: AA, EE, DD …

 

Các lệnh tắt thường dùng:

DD : Dimmension

AA : Align

TR : Trim/ Extend to corner

EE : Trim/ Extend multiple

EX : Trim/ Extend single

FF: Create floor

SS: Split

TM: Tag Material


Sách học Revit, Tác giả : ThS.KTS.Nguyễn Phước Dự

(Nhấn Ctrl+V để Paste ảnh từ Clipboard)
Khách Đăng nhập