Trung Tâm Revit Thực Hành NPD 5.3.1- Thanh View Control 601/1 Lô A, CMT8, P15, Q10, TP.HCM 6,000,000VND/Khóa +84-913-875-375 Trung Tâm Revit Thực Hành NPD

Ths.KTS NGUYỄN PHƯỚC DỰ

Tài liệu học Revit, Tác giả : ThS.KTS.Nguyễn Phước Dự

5.3.1- Thanh View Control
Các bạn mới học Revit cần biết cách điểu khiển các nút lệnh hữu dụng này trước. Đây là các nút lệnh điều khiển trực tiếp sự hiển thị đối tượng trên khung nhìn đang mở.

① Scale: Tỷ lệ trong View
② Detail Level: 3 múc hiện thị chi tiết các lớp cấu tạo cảu cấu kiện
③ Visual Style: Các hình thức hiển thị bề mặt khối 3D
④ Sun path: Hiển thị hướng và quỹ đạo biểu kiến của mặt trời
⑤ Shadow : Hiển thị bóng đổ mặt trời
⑥ Render: Hộp thoại hiển thị các tùy chọn cho lệnh Render
⑦ Crop View: Tham số giới hạn phương XY, song song màn hình.
⑧ Crop Region Visible: Hiển thị đường bao giới hạn
⑨ Lock/Un lock: Khóa và mở khóa việc dịch chuyển, thay đổi hương View 3D.
⑩ Temporary Hide/Isolate: Các chế độ hiển thị, tắt mở đối tượng
⑪ Reveal Hidden Element: Chế độ hiển thị, tắt mở đối tượng bị ẩn bằng các phương thức view số 1 và số 2.
⑫ Temporary View Properties: Áp dụng chế độ view tạm thời trong danh sách View Template.
⑬ Analytical: Chế độ hiển thị, tắt mở đối tượng tính toán
 

Các chức năng nút lệnh xem mục 2.1.2- view Control bar.

Một số tham số trên thanh View Control đồng thời xuất hiện trên hộp thoại Properties của View.

à      Tỷ lệ bản vẽ 

Revit định dạng kích thước các đối tượng 2D như chữ, kích thước... dựa theo kích thước thật được in ra. Vì thế dù View được đặt ở bất cứ tỷ lệ nào thì kích thước chữ khi in ra vẫn không đổi, điều đó có nghĩa là nếu thay đổi tỷ lệ thì sự tương quan kích thước giữa các đối tượng chữ, kích thước sẽ thay đổi so với kích thước các cấu kiện đồ họa.

Ví dụ:

- Nếu thiết lập chữ số kích thước cao 2mm thì dù in ở bất cứ tỷ lệ nào kích thước chữ vẫn cao 2mm.

- Trong khi đó, kích thước của đối tượng đồ họa thì thay đổi theo tỷ lệ.

- Hãy xem sự khác nhau của cùng một hình chiếu nhưng với 2 tỷ lệ khác nhau 1/50 và 1/75:
 

Tỷ lệ 1/50
 

Tỷ lệ 1/75
 

 

Sự khác nhau này cho thấy nếu không xác định tỷ lệ trước khi triển khai hình chiếu 3D thì sẽ gặp rắc rối khi chuyển tỷ lệ để sắp trang in.

Trong qui trình làm việc với Revit, ngay khi tạo hình chiếu phải sắp Sheet (bố cục bản vẽ) để xác định tỷ lệ, sau đó mới triển khai hoàn thiện các đối tượng 2D.

à     Mức độ chi tiết cấu kiện 


Sách học Revit, Tác giả : ThS.KTS.Nguyễn Phước Dự

(Nhấn Ctrl+V để Paste ảnh từ Clipboard)
Khách Đăng nhập