Trung Tâm Revit Thực Hành NPD 4.3- Thiết lập định dạng cho đối tượng 3D, 2D 601/1 Lô A, CMT8, P15, Q10, TP.HCM 6,000,000VND/Khóa +84-913-875-375 Trung Tâm Revit Thực Hành NPD

Ths.KTS NGUYỄN PHƯỚC DỰ

Tài liệu học Revit, Tác giả : ThS.KTS.Nguyễn Phước Dự
4.3- Thiết lập định dạng cho đối tượng 3D, 2D
Cài đặt màu sắc, đường nét cho đối tượng mô hình khi xuất hiện trên các hình chiếu vào Manage» Object Type.1.  Trang chứa thông tin định dạng các đối tượng mô hình 3D.

2.  Trang chứa thông tin định dạng các đối tượng 2D.

3.  Trang chứa thông tin định dạng các đối tượng mô hình tính toán.

4.  Trang chứa thông tin định dạng các đối tượng không phải định dạng Revit. Ví dụ như đối tượng của các file CAD *.dwg, Sketchup *.skp, …

Lưu ý: Loại dữ liệu này nếu được chứa trong các Family thì cũng điều khiển định dạng ở đây. Ví dụ, một Family bộ đèn nhúng file *.dwg hay *.skp,… chỉ có thể điều chỉnh định dạng các lớp tại trang này trong mục Imports in Familys (Cần phải biết tên các lớp đối tượng).

1.  Trang chứa thông tin định dạng các đối tượng mô hình 3D

2.  Nhóm đối tượng thuộc bộ môn chọn.

3.  Danh sách các loại đối tượng mô hình 3D bao gồm các thành phần chi tiết bên trong đối tượng (bấm dấu +)

4.  Độ rộng nét thấy từng thành phần của đối tượng trên hình chiếu.

5.  Độ rộng nét cắt từng thành phần của đối tượng trên hình chiếu.

6.  Màu đường từng thành phần của đối tượng trên hình chiếu.

7.  Mẫu đường từng thành phần của đối tượng trên hình chiếu.

8.  Vật liệu từng thành phần của đối tượng trên hình chiếu. Chỉ sử dụng trong trường hợp vật liệu cấu kiện được gán

9.   Chọn tất cả đối tượng trong danh sách.

10.   Bỏ chọn tất cả các đối tượng trong danh sách.

11.   Đảo ngược các đối tượng đã chọn với chưa chọn.

12.   Tạo thành phần chi tiết mới cho đối tượng. Một số đối tượng có thể tạo thêm nhiều thành phần chi tiết để đáp ứng nhu cầu định dạng phức tạp. Thông thường, tên các phần tạo mới phải trùng với tên các thành phần tạo ra tương tự trong Family. Ví dụ, tạo thêm một thành phần tên [Vua] để định nghĩa lớp vữa tô cho cột bê tông (Structure Columns). Nhớ tạo đối tượng 3D vữa trong Family cột kết cấu!

13.   Xóa thành phần chi tiết được tạo trước đó (không thể xóa các thành phần chuẩn của đối tượng)

14.  Đổi tên thành phần chi tiết được tạo trước đó (không thể đổi tên các thành phần chuẩn của đối tượng)

15.   Hoàn tất, thoát

16.   Hủy bỏ các tác vụ vừa làm, thoát

17.   Hoàn tất, chưa thoát (lưu, làm tiếp)
 

Các trang khác có các thông tin tương tự trang chứa thông tin định dạng các đối tượng mô hình 3D ở trên và dĩ nhiên tùy theo tính chất đối tượng mà có thể không có cột vật liệu (Material) và nét cắt (Cut):

 


Sách học Revit, Tác giả : ThS.KTS.Nguyễn Phước Dự

(Nhấn Ctrl+V để Paste ảnh từ Clipboard)
Khách Đăng nhập