Trung Tâm Revit Thực Hành NPD 3.5-Các lệnh điều kiện 601/1 Lô A, CMT8, P15, Q10, TP.HCM 6,000,000VND/Khóa +84-913-875-375 Trung Tâm Revit Thực Hành NPD

Ths.KTS NGUYỄN PHƯỚC DỰ

Tài liệu học Revit, Tác giả : ThS.KTS.Nguyễn Phước Dự

CÁC LỆNH ĐIỀU KIỆN

1-Mệnh đề if:

Loại 1:

if(điều kiện) // Phần lệnh thực hiện nếu điều kiện đúng;

hoặc :

if(điều kiện){

// Phần lệnh thực hiện nếu điều kiện đúng

}

Loại 2:

if(điều kiện){

// Phần lệnh thực hiện nếu điều kiện đúng

}else{

// Phần lệnh thực hiện nếu điều kiện sai

}

Hoặc:

Bien= điều kiện? giá trị chọn nếu đúng: giá trị chọn nếu sai;

Loại 3:

if(điều kiện 1){

// Phần lệnh thực hiện nếu điều kiện 1 đúng

}else if(điều kiện 2){

// Phần lệnh thực hiện nếu điều kiện 2 đúng

}else{

// Phần lệnh thực hiện nếu điều kiện 2 sai

}

2-Lệnh switch:

switch (Biến) {
case Giá trị 1:
// phần  xử lý lệnh nếu đúng.
break;
case Giá trị 2:
// phần  xử lý lệnh nếu đúng.
break;
...
case Giá trị n:
// phần  xử lý lệnh nếu đúng.
break;
}
Ví dụ:
switch (Operator)
            {
                // Nhom so
                case RuleCriteraNames.Equals_:
                    ketqua = (paraName == Value);
                    break;
                case RuleCriteraNames.NotEquals:
                    ketqua = (paraName != Value);
                    break;
}

 


Sách học Revit, Tác giả : ThS.KTS.Nguyễn Phước Dự

(Nhấn Ctrl+V để Paste ảnh từ Clipboard)
Khách Đăng nhập