Trung Tâm Revit Thực Hành NPD 8.2.1) Thống kê danh mục 601/1 Lô A, CMT8, P15, Q10, TP.HCM 6,000,000VND/Khóa +84-913-875-375 Trung Tâm Revit Thực Hành NPD

Ths.KTS NGUYỄN PHƯỚC DỰ

Tài liệu học Revit, Tác giả : ThS.KTS.Nguyễn Phước Dự

· Thiết kế danh mục bản vẽ

-      Chọn Sheet List trong [View\Schedule]  (Bảng thống kê)
Một bảng thống kê danh mục bản vẽ nói chung cần tối thiểu 3 cột: Số thứ tự, Số bản vẽ và tên bản vẽ. Nếu bản thống kê có nhiều bộ môn thì cần các phân đoạn tách ra từng bộ môn trong bảng. Trong bảng thống kê này chỉ có bộ môn kết cấu nên không cần phân đoạn bộ môn:

Chọn lệnh Sheet List:

 

-      Thiết kế danh mục bằng cách chọn các tham số có sẵn trong danh sách. Riêng tham số STT (Số thự tự) chưa có thì dùng nút New để  thêm vào, chú ý chọn kiểu dữ liệu là Interger.


Trang Field : Chọn các tham số cần thống kê

o   Trang Filter: Lọc đối tượng theo điều kiện

o   Sorting/Grouping: Nhóm đối tượng và sắp sếp thứ tự

o   Formating: Định dạng dữ liệu trong bảng thống kê

o   Appearance: Điều chỉnh font chữ, đường nét

Thiết kế danh mục bản vẽ cũng tương tự như thiết kế một bảng thống kê thông thường, nhưng đối tượng thống kê ở đây là bản vẽ (Sheet).

-       Description: https://hocrevit.vn/anhsach/BiQuyetlamChuRevit/Chuong9_files/image031.jpgChọn View » Schedule Sheet List

Bằng cách chọn các biến có sẵn trong danh sách tương tự thiết kế bảng thống kê.

Các tham số thường dùng trong bảng thống kê bao gồm:

Bộ môn (Discipline)

Số bản vẽ (Sheetnumber)

Tên bản vẽ (Sheetname)

Người thiết kế (Designer By), người vẽ (DrawnBy), phiên bản (Revision)…

Nếu hồ sơ được chia nhiều giai đoạn thì cần quan tâm đến biến giai đoạn (Phase).

Danh mục bản vẽ cũng là một loại bảng thống kê, khi được sắp ra Sheet thì mới thể hiện đúng các định dạng về font chữ, đường kẻ bảng…
Đánh số thứ tự bằng cách gõ trực tiếp vào hoặc dùng Addins-NPD để chạy tự động:

Chỉnh sửa các tiêu đề trên bảng thống kê  rồi sắp ra trang in: 


Sách học Revit, Tác giả : ThS.KTS.Nguyễn Phước Dự

(Nhấn Ctrl+V để Paste ảnh từ Clipboard)
Khách Đăng nhập