Trung Tâm Revit Thực Hành NPD 3.7.2a- Thiết kế thang Stair by Sketch 601/1 Lô A, CMT8, P15, Q10, TP.HCM 6,000,000VND/Khóa +84-913-875-375 Trung Tâm Revit Thực Hành NPD

Ths.KTS NGUYỄN PHƯỚC DỰ

Tài liệu học Revit, Tác giả : ThS.KTS.Nguyễn Phước Dự

3.7.2-  Thiết kế loại cầu thang (01)

Cầu thang thuộc Family hệ thống được lưu trong Family Browser tại Category Stairs\Stair.

Chọn một loại có sẵn cầu thang nhấp phím phải:

§  Chọn Type Properties nếu muốn chỉnh sửa.

§  Chọn Duplicate nếu muốn tạo thêm một bản sao, sau đó thay đổi.

     Thang cấu tạo chỉnh trực tiếp Stair by Sketch:

.    Thiết lập qui tắc để khống chế chiều cao, chiều rộng cho đúng qui chuẩn theo từng loại thang.

    Nếu vẽ vượt giới hạn này RA sẽ báo lỗi.

.    Chiều rộng nhỏ nhất cho phép.

.    Chiều cao tối đa.

.    Kéo dài phần bản thang xuống dưới sàn.

.   Dùng thang cấu trúc bản hay dầm (Li mông). Thuộc tính này sẽ tác động đến nhóm tham số Strings bên dưới.

.  Khoảng vượt cho phép chiều dày chiếu nghỉ.

.    Dùng bản kiểu giật cấp hay bản liền khối.

.   Dấu ngắt chi tiết tại vị trí cắt trên mặt bằng thang.

.    Cỡ và Font chữ cho ký hiệu.

. Vật liệu bề mặt bậc.

. Vật liệu bản đứng của bậc.

. Vật liệu kết cấu thang.

. Độ dày của mặt bậc.

. Độ dày của bản đứng bậc.

. Hình dạng mũi bậc theo Profile.

. Xác định vị trí dùng mũi bậc.

. Thang được bắt đầu với mặt đứng của bậc.

. Thang được kết thúc bằng mặt đứng của bậc.

. Mặt đứng kiểu thẳng hay nghiêng.

. Chiều dày của mặt đứng bậc.

21. Cách kết nối giữa mặt đứng và phía sau mặt ngang bậc.

22. Kết cấu bản thang tại điểm đầu thang.

23. Nếu giá trị mục 5 là bỏ chọn thì 2 sườn đỡ vế thang này – Trái , phải - có thể được dùng đến.

24. Nếu giá trị mục 5 là bỏ chọn thì sườn đỡ vế thang - Giữa- có thể được dùng đến. (Ví dụ: Thang Xương cá).

25. Chiều rộng tiết diện của các sườn đỡ mục 23 & 24.

26. Chiều cao tiết diện của các sườn đỡ mục 23 & 24.

27. Dịch sườn đỡ vế thang so với mặt dưới bậc thang.

28. Dịch sườn đỡ chiếu nghỉ so với mặt dưới bậc thang.

Các Family liên quan của cầu thang trong Project Browser:

--là các loại thang tổ hợp các thành phần cấu kiện có sẵn.

.    Sườn đỡ cắt bậc khi dùng thang không bản.

.    Loại chiếu nghỉ có bản bên dưới.

.    Loại vế thang có bản bên dưới.

.    Loại chiếu nghỉ không có bản bên dưới.

.    Loại vế thang không có bản bên dưới.

.  Loại thang chỉnh trực tiếp các thành phần cấu kiện.

. Ký hiệu dấu cắt.

. Sườn đỡ nguyên thanh khi dùng thang không bản.

 

 

Dùng Carriage: Non-Monolithic Run

 

Dùng Monolithic Run

 

Dùng Stringer : Non-Monolithic Run

 


 


Cầu thang kiểu Component
Định nghĩa bản thang


Sách học Revit, Tác giả : ThS.KTS.Nguyễn Phước Dự

(Nhấn Ctrl+V để Paste ảnh từ Clipboard)
Khách Đăng nhập