Trung Tâm Revit Thực Hành NPD 3.4.2- Thiết kế loại sàn kiến trúc 601/1 Lô A, CMT8, P15, Q10, TP.HCM 6,000,000VND/Khóa +84-913-875-375 Trung Tâm Revit Thực Hành NPD

Ths.KTS NGUYỄN PHƯỚC DỰ

Tài liệu học Revit, Tác giả : ThS.KTS.Nguyễn Phước Dự

3.4.2-  Thiết kế loại sàn kiến trúc

Cấu trúc của sàn gần giống cấu trúc tường, được định nghĩa thành từng lớp. Để sửa và tạo mới kiểu sàn, chọn một đối tượng sàn, vào Edit Type hoặc vào Family Browser\Floors, chọn một loại sàn, nhấn phím phải chọn Type Properties.

1.    Danh sách các loại Family Sàn.

2.  Truy cập thông số thiết kế cấu trúc các lớp vật liệu.

3.    Độ dày tổng của sàn được tính toán từ độ dày các lớp bên trong cấu trúc.

4.  Chức năng, giống như tường dùng trong quản lý, thống kê.

5.    Ký hiệu mặt cắt trong mức độ chi tiết thể hiện ở dạng phác thảo (Coarse).

6.    Vật liệu của lớp bên trong lõi (Core)

7.  Ký hiệu loại sàn Type Mark, nếu ký thiệu cho từng sàn thi dùng Mark.

à     Thiết kế cấu trúc của sàn:

1.   Định nghĩa cấu trúc các lớp sàn đơn giản hơn tường nhiều.

-       Chú ý thuộc tính Variable; nếu được chọn, khi sàn thay đổi độ dày thì độ dày lớp này sẽ thay đổi. Trong trường hợp này độ dày lớp vữa tạo dốc thay đổi.

Hãy hoàn thành việc vẽ sàn sơ bộ cho tất cả các tầng.

 


Sách học Revit, Tác giả : ThS.KTS.Nguyễn Phước Dự

(Nhấn Ctrl+V để Paste ảnh từ Clipboard)
Khách Đăng nhập