Trung Tâm Revit Thực Hành NPD 5.4.1- Giới hạn theo phương X,Y 601/1 Lô A, CMT8, P15, Q10, TP.HCM 6,000,000VND/Khóa +84-913-875-375 Trung Tâm Revit Thực Hành NPD

Ths.KTS NGUYỄN PHƯỚC DỰ

Tài liệu học Revit, Tác giả : ThS.KTS.Nguyễn Phước Dự

5.4.1- Giới hạn theo phương X, Y

Trong tất cả các loại View thì giới hạn theo phương X, Y đều giống nhau (X, Y là 2 phương nằm trên mặt phẳng chiếu - song song màn hình).

Giới hạn theo phương XY là hai hình chữ nhật  lồng nhau được thực thi bởi hai tham số:

Crop View (Giới hạn đối với các đối tượng 3D) và Annotation Crop (Giới hạn đối với các đối tượng 2D).

Tham số Crop Region Visible  chỉ có chức năng ẩn hay hiển thị hai khung chữ nhật giới hạn. Có thể ẩn đường giới hạn này sau khi điều chỉnh vùng giới hạn.

Crop View=No

Vùng số 1 là vùng giới hạn cho các đối tượng 3D. Những đối tượng 3D hay phần đối tượng ngoài đường biên giới hạn này thì không hiển thị.

 

Crop View= YesAnnotation Crop= Yes

Vùng số 2 là vùng xuất hiện khi tham số Annotation Crop được chọn. Những đối tượng 2D như text, dim nằm ngoài đường biên giới hạn này thì không hiển thị

 

Crop View= YesAnnotation Crop= No

Vùng số 3 là vùng không ngoài giới hạn. Nếu tham số Annotation Crop không được chọn thì không có vùng số 3!

 


Sách học Revit, Tác giả : ThS.KTS.Nguyễn Phước Dự

(Nhấn Ctrl+V để Paste ảnh từ Clipboard)
Khách Đăng nhập