Trung Tâm Revit Thực Hành NPD 3.1.4- Đối tượng Family 601/1 Lô A, CMT8, P15, Q10, TP.HCM 6,000,000VND/Khóa +84-913-875-375 Trung Tâm Revit Thực Hành NPD

Ths.KTS NGUYỄN PHƯỚC DỰ

Tài liệu học Revit, Tác giả : ThS.KTS.Nguyễn Phước Dự

3.1.4-     Đối tượng Family

à      Cấu trúc Family

Family là tập hợp những đối tượng 3D,2D, Data hay Family khác có quan hệ tuyến tính với nhau bằng các giá trị tham số - được lập trình bên trong - để tạo thành một đối tượng phức hợp của một loại mô hình cấu kiện xây dựng hay một ký hiệu trên bản vẽ. Ví dụ: bộ cửa đi, cột, tường hay nhãn cột, ký hiệu thép …

- Các thành phần bên trong của Family bao gồm các đối tượng đồ họa 3D, 2D, thông tin (chữ, nhãn), tham số và cả những Family khác nhúng vào.

- Cần phân biệt Family với Block. Ngược với FamilyBlock là đối tượng có quan hệ của các thành phần bên trong cố định, không thể thay đổi.

 

Vì vậy, thiết kế một Family 3D hay 2D là bao gồm công việc dựng hình và lập trình!

- Một Family bao gồm nhiều kiểu Family (Type). Sự khác nhau giữa các kiểu Family là do sự khác nhau của các tham số dạng Type. Ví dụ: Family cột chữ nhật có nhiều kiểu, kiểu 200x300, 200x400, 100x400…

- Một kiểu (Type)Family bao gồm nhiều Family Instance. Các Family Instance có thể giống nhau hay khác nhau tùy thuộc vào tham số kiểu Instance. Ví dụ: Kiểu Family cột 200x200, được copy thành nhiều cấu kiện tại nhiều vị trí. Chiều cao cột tại các vị trí có thể giống hay khác nhau.

à      Family hệ thống (System family)

Family hệ thống là Family có các tham số được định nghĩa sẵn trong file dự án (Project *.RVT). Không thể xuất các đối tượng này khỏi dự án để làm thư viện được. Ví dụ: Wall, Floor, Roof, Stair …

 

Đối tượng hệ thống là đối tượng không thể tạo ra từ bên ngoài dự án. Chỉ có thể copy từ dự án này sang dự án khác bằng lệnh Transfer trong Menu Manage.

à      Family thiết kế ngoài

Là Family được định nghĩa bởi người dụng từ các file family mẫu (*.RFT) thành các file (*.RFA) sau đó được load vào file dự án để sử dụng. Ví dụ: Door, Window, Beam, Column…

Đối tượng Family thiết kế ngoài có thể xuất ra hay tải vào dự án dễ dàng dưới dạng các file (*.RFA).

à      Category, Paramester

- Category: Mỗi một family phải thuộc về một họ hàng nào đó gọi là Category. Ví dụ tường - Wall; cửa - Door, dấu cắt - Section… Revit sử dụngCategory với mục đích quản lý, vì vậy nếu biết rõ đối tượng nào thuộc Category nào thì người dùng điều khiển đối tượng sẽ dễ dàng.

Dưới góc độ tham số, Category chỉ là một tham số của tất cả các đối tượng, mục đích chính của nó dùng để quản lý. Vì thế, danh từ này thường gặp ở mọi nơi trong quá trình làm việc. Cần hiểu đơn giản giá trị của Category là một tên chung cho một nhóm đối tượng nào đó.

 

Vào View»Graphic»Visibility/Graphics hoặc Properies»Visibility/Graphics ( VG)

 

Để mở hộp thoại chứa danh sách các Category với các tham số có thể điểu khiển sự hiển thị trên View.

① Các nhóm Categories:

- Model, Annotation, Analytical, Import,…

② Vùng chứa danh sách Categorytrong nhóm

- Farameter: là các tham số dùng để điều khiển quan hệ trong family (Một Family không có tham số thì có thể gọi là block!). Có hai loại tham số:

Tham số điều khiển từng đối tượng - Instance- là tham số xuất hiện trên hộp thoại Properties mỗi khi chọn đối tượng. Ví dụ: để điều khiển chiều cao khác nhau của hai bức tường cùng kiểu.

Tham số điều khiển từng tập hợp đối tượng giống nhau - Type - là tham số xuất hiện bên trong hộp thoại TypeProperties khi chọn Edit Type. Ví dụ, để điều khiển cấu tạo các lớp của một loại tường.

Kiểu tham số được xác định khi định nghĩa tham số:

① Kiểu tham số Type. Các thông tin dành cho tập hợp đối tượng cùng một kiểu.

② Kiểu tham số Instance. Các thông tin cho từng đối tượng riêng lẻ.

③ Kiểm tham số Instance-Report. Các thông tin cho từng đối tượng riêng lẻ, nhưng chỉ đọc, không sửa được. Thường dùng thống kê truy xuất ra nhãn, chú thích...

Các kiểu tham số sẽ sắp xếp trong hai bảng Properties khác nhau, cần phân biệt rõ chức năng của từng loại khi thiết kế Family:

 

① Kiểu Family cột

② Tham số kiểu Instance

 Family - Cột chữ nhật

④ Tham số kiểu Type

❖ Phân biệt các loại tham số là vô cùng cần thiết. Nó sẽ giúp cho việc thiết kế Family đáp ứng được yêu cầu người dùng.


Sách học Revit, Tác giả : ThS.KTS.Nguyễn Phước Dự

(Nhấn Ctrl+V để Paste ảnh từ Clipboard)
Khách Đăng nhập