Trung Tâm Revit Thực Hành NPD 3.3.3f- Định nghĩa và gán tham số cho Family thiết kế ngoài 601/1 Lô A, CMT8, P15, Q10, TP.HCM 6,000,000VND/Khóa +84-913-875-375 Trung Tâm Revit Thực Hành NPD

Ths.KTS NGUYỄN PHƯỚC DỰ

Tài liệu học Revit, Tác giả : ThS.KTS.Nguyễn Phước Dự

à      Bước 4: Định nghĩa  và gán tham số

v Định nghĩa tham số

- Định nghĩa tham số xem trong mục 3.6- Định nghĩa và chỉnh sửa tham số - dữ liệu

- Từ giải thuật và kịch bản định nghĩa các tham số chứa biến phù hợp. Trong nhiều trường hợp, tham số chứa biến là một biểu thức thể hiện quan hệ với các tham số khác. Biểu thức phải có logic toán học, đây là điều quan trọng.

- Tham số được gán vào thông tin có nhiều loại thể là kích thước, chữ, số liệu góc, diện tích thể tích…đặc biệt cần lưu ý đơn vị.

- Với mỗi loại Family tương ứng thường có một số tham số được định nghĩa sẵn, không thể xóa hay chỉnh sửa.

- Tham số có 3 loại: gán cho kiểu (Type) đối tượng, cho từng đối tượng (Instance), cho từng đối tượng chỉ để đọc (Report).

v Thực hành

- Định nghĩa tham số:

- Với những thông tin đã xây dựng trong kịch bản, hãy xây dựng giải thuật cho các tình huống với ứng với biến thay đổi.

ü Định nghĩa tham số chiều dài chiều rộng.

ü Để số ghế tự động thêm bớt tùy theo chiều dài của bàn thì dùng lệnh Array để tạo dãy ghế và gán tham số số lượng trong dãy = SoGhe_1Day. Kiểu dữ liệu Integer.

ü Để cho ẩn hiện ghế đầu bàn thì dùng tham số GheDauban. Kiểu dữ liệu Yes/No.

ü Để thay đổi kiểu ghế thì dùng tham số KieuGhe. Kiểu dữ liệu Family Type: Funiture.

- Gán tham số

ü Gán tham số chiều dài, chiều rộng:

Chọn đường kích thước

Chọn tham số trên Option Bar

ü Gán tham số thiết lập số ghế trên một dãy:

- Cố định khoảng cách của dãy ghế với cạnh bàn bằng mặt tham chiếu. Tương tự cố định hai ghế đầu dãy so với hai đầu bàn.

- Chọn một ghế trong dãy, bấm đường định nghĩa số ghế và chọn tham số giống như chọn tham số chiều dài.

- Tương tự đối với bên còn lại.

ü Gán tham số ẩn/ hiện cho 2 ghế đầu bàn.

Chọn ghế cần thiết lập biến, bấm nút bên phải của tham sốVisible trong Properties.

Chọn tham số GheDauBan.Với tham số này người dùng có thể truyền biến sang tham số Visible (Hiển thị).

 

ü Gán tham số chọn kiểu ghế.

Chọn những ghế muốn trao quyền được đổi kiểu (Type) cho người dùng, gán tham số KieuGhe trên mục Label của thanh Option Bar.

Trong Family hay trong file dự án phải có hơn một kiểu ghế thì tham số này mới có ý nghĩa.


Sách học Revit, Tác giả : ThS.KTS.Nguyễn Phước Dự

(Nhấn Ctrl+V để Paste ảnh từ Clipboard)
Khách Đăng nhập