Trung Tâm Revit Thực Hành NPD 2.1.2l- Các lệnh trong vùng Menu lệnh ngoài - Addin 601/1 Lô A, CMT8, P15, Q10, TP.HCM 6,000,000VND/Khóa +84-913-875-375 Trung Tâm Revit Thực Hành NPD

Ths.KTS NGUYỄN PHƯỚC DỰ

Tài liệu học Revit, Tác giả : ThS.KTS.Nguyễn Phước Dự

  Các lệnh trong vùng Menu lệnh ngoài - Addin

 

Mô tả

Chức năng

Ghi chú

1

Danh sách các Add-ins

Lệnh viết thêm cho Revit.

2

Xuất khối lượng sang dự toán

Xuất khối lượng từ Revit sang chương trình dự toán online.

3

Thống kê thép

Dùng trong việc thể hiện kết cấu

4

Chọn thép

Dùng trong việc vẽ thép

5

Tạo mẫu ký hiệu mặt cắt.

Tạo mẫu mặt cắt trực tiếp trong dự án.

6

Tải Family tự động theo danh sách đã cài đặt.

Dùng tải nhanh đối tượng đã được cài đặt trước.

7

Thiết lập các biến tự động.

Dùng cho việc quản lý nhóm của nhóm trưởng.

8

Đồng bộ số hiệu và tên cấu kiện

Hỗ trợ đánh số ký hiệu, thống nhất tên (Type Name) và ký hiệu (Type Mark)

9

Thiết lập danh sách đường dẫn để tải Family tự động.

Dùng cho việc quản lý nhóm của nhóm trưởng.

10

Chọn vật liệu phòng

Dùng thống kê vật liệu phòng.

11

Đọc số hiệu tường và điều chỉnh tiêu đề.

Hỗ trợ làm bản vẽ chú thích tường.

12

Xóa vật liệu theo điều kiện.

Xóa nhanh vật liệu không dùng.


Sách học Revit, Tác giả : ThS.KTS.Nguyễn Phước Dự

(Nhấn Ctrl+V để Paste ảnh từ Clipboard)
Khách Đăng nhập