Trung Tâm Revit Thực Hành NPD 2.3.4- Chọn đối tượng theo tập hợp đã lưu trước 601/1 Lô A, CMT8, P15, Q10, TP.HCM 6,000,000VND/Khóa +84-913-875-375 Trung Tâm Revit Thực Hành NPD

Ths.KTS NGUYỄN PHƯỚC DỰ

Tài liệu học Revit, Tác giả : ThS.KTS.Nguyễn Phước Dự

2.3.4- Kỹ thuật chọn đối tượng: Chọn đối tượng theo tập hợp đã lưu trước

à  Đặt tên tập hợp đối tượng mà biết trước sẽ cần chọn lại nhiều lần:

Chọn tập hợp đối tượng, bấm nút lệnh để lưu tập hợp đối tượng được chọn thành một tên.

Bấm nút lệnh, chọn một tên tập hợp đối tượng trong danh sách.,OK

- Bấm nút lệnh, chọn một tên tập hợp đối tượng trong danh sách. ,OK để chỉnh sửa đối tượng trong tập hợp chọn.

1-Thêm vào tập hợp; 2-Bỏ ra khỏi tập hợp; 3-Hoàn tất chỉnh; 4-Thoát, không chỉnh sửa.


Sách học Revit, Tác giả : ThS.KTS.Nguyễn Phước Dự

(Nhấn Ctrl+V để Paste ảnh từ Clipboard)
Khách Đăng nhập