Trung Tâm Revit Thực Hành NPD 4.2.3- Định nghĩa đường nét cho đối tượng 2D 601/1 Lô A, CMT8, P15, Q10, TP.HCM 6,000,000VND/Khóa +84-913-875-375 Trung Tâm Revit Thực Hành NPD

Ths.KTS NGUYỄN PHƯỚC DỰ

Tài liệu học Revit, Tác giả : ThS.KTS.Nguyễn Phước Dự

 

4.2.3- Định nghĩa đường nét cho đối tượng 2D - Line Styles

Định nghĩa đường nét cho đối tượng 2D - Line Styles. Đối tượng 2D là đối tượng không chứa thông tin cấu kiện, các đường nét không phải là hình chiếu của đối tượng 2D. Điều đó cũng có nghĩa các đối tượng 2D trên View này sẽ không hiển thị trên các View khác. Khi học Revit cần phân biệt rõ đối tượng 2D.

 Vào menu Manage» Additional Setting» Line Styles

 1.   Danh sách tên đường.

2.   Độ rộng nét dạng đường thể hiện bằng số hiệu bút (lưu ý đây không phải là kích thước mà là số hiệu bút)

3.   Màu đường.

4.   Mẫu dạng đường.

5.   Chọn tất cả các đường trong danh sách.

6.   Bỏ chọn tất cả các đường trong danh sách.

7.  Đảo ngược các đối tượng đã chọn với chưa chọn.

8.  Tạo thành phần chi tiết mới cho đối tượng. Một số đối tượng có thể tạo thêm nhiều thành phần chi tiết để đáp ứng nhu cầu định dạng phức tạp. Thông thường, tên các phần tạo mới phải trùng với tên các thành phần tạo ra tương tự trong Family. Ví dụ tạo thêm một thành phần tên [Vua] để định nghĩa lớp vữa tô cho cột bê tông (Structure Columns). Nhớ tạo đối tượng 3D vữa trong Family cột kết cấu!

9.  Xóa thành phần chi tiết được tạo trước đó (không thể xóa các thành phần chuẩn của đối tượng)

10.   Đổi tên thành phần chi tiết được tạo trước đó (không thể đổi tên các thành phần chuẩn của đối tượng)


Sách học Revit, Tác giả : ThS.KTS.Nguyễn Phước Dự

(Nhấn Ctrl+V để Paste ảnh từ Clipboard)
Khách Đăng nhập